S.F.I.C.

 

REGULAMENT PRIVIND FUNCTIONAREA
SISTEMULUI FINANCIAR DE ÎNTRAJUTORARE CAMARADEREASCA

CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Liga Ofiterilor din Marina Militara, în baza prevederilor din Statut, organizeaza si asigura functionarea unui Sistem Financiar de Întrajutorare Camaradereasca (SFIC), în scopul de a veni în sprijinul membrilor aderenti atunci când acestia trec prin momente dificile sau clipe de bucurie din viata.
Art. 2. Data înfiintarii SFIC se considera a fi 1 august 1999, urmând, ca dupa o perioada de sase luni calendaristice, perioada considerata a fi destinata acumularii de fond financiar, sistemul sa intre în operativitate (momentul intrarii în operativitate este datat, 1 februarie 2000).
Art. 3. Sistemul Financiar de Întrajutorare Camaradereasca va functiona pe principiul: depunere (cotizatia lunara) -depozitare (depozitul bancar) -acordare (ajutorul dat).
Art. 4. Fondul financiar destinat SFIC se compune din cotizatia membrilor aderenti si donatiile financiare dirijate de donator, numai catre sistemul în discutie. Acest fond financiar este contabilizat separat de fondul de cotizatie al asociatiei, având ca scop de folosinta ajutorul financiar nerambursabil.
Art. 5. Depozitarea sumelor ce compun fondul financiar SFIC se asigura prin sistemul bancar folosind depunerea la vedere si la termen. Dobânda bancara, nu se distribuie pe membrii cotizanti, asociatia având statutul juridic nonprofit. Dobânda, în totalitate, este dirijata spre fondul de cotizatie al asociatiei, urmând sa serveasca activitatilor ce se întreprind pentru realizarea scopului statuar al ligii.
Art. 6. Regulamentul cu privire la organizarea si functionarea SFIC se supune discutiei si aprobarii adunarii generale a membrilor asociatiei, cu cel putin o luna înaintea înfiintarii respectivului sistem. Eventualele probleme organizatorice si functionale, aparute dupa intrarea în vigoare a regulamentului, se pot rezolva de Comitetul Director al L.O.M.M. cu conditia ca respectivele amendamente sa fie aduse la cunostinta membrilor cotizanti, înainte de a intra în operativitate. Daca amendarile, survenite asupra unor articole sau alineate nu întrunesc acordul a cel putin 2/3 din numarul membrilor cotizanti, acestea nu devin operante.
Art. 7. Raspunderea privind organizarea si functionarea SFIC revine, în exclusivitate, Comitetului Director al L.O.M.M.

CAPITOLUL II
ORGANIZARE-FUNCTIONARE
Art. 8. Operativitatea organizarii si functionarii SFIC este asigurata de presedintele si vicepresedintii ligii, care prin tot ceea ce întreprind, pun în practica hotarârile Comitetului Director al L.O.M.M.Presedintele si vicepresedintii ligii sunt obligati, ca lunar, sa prezinte în sedinta de lucru a Comitetul Director, situatia efectivului, ajutoarele financiare acordate si valoarea fondului financiar.
Art. 9. Evidenta contabila este asigurata de casierul ligii . Activitatea casierului este coordonata, verificata si eventual, preluata, de catre un vicepresedinte al ligii, care la rândul sau, raspunde direct de întreaga activitate a SFIC.
Art. 10. Evidenta contabila a sumelor depuse de membrii cotizanti, precum si contributia acestora la ajutoarele financiare acordate, se asigura pe fise individuale, îndosariate în functie de modul cum se asigura plata lunara a cotizatiei (unitati, servicii financiare, plata direct pe chitanta). La solicitarea membrilor cotizantii sau a organelor de control financiar, dosarele cu fise se pun, neconditionat, la dispozitia acestora.
Art. 11. Cotizatia lunara ajunge în bugetul SFIC prin retinere pe statul de plata, daca se obtine acceptul serviciului financiar, si prin plata directa la casieria ligii, de unde se elibereaza chitanta. Sumele cumulate, de pe ambele canale colectoare, se varsa în banca unde asociatia detine cont bancar.
Art. 12. Cuantumul cotizatiei lunare este unic pentru toti membrii aderenti, fiind stabilit anual de catre Adunarea Generala a membrilor L.O.M.M.. În cazul în care situatia impune modificarea cuantumului stabilit de Adunarea Generala, la propunerea argumentata a Comitetului Director, poate hotarî acest lucru. Noul cuantum al cotizatiei, nu poate intra în operativitate decât, daca cel putin 2/3 din membrii cotizanti accepta suma propusa, pe baza de tabel nominal si proprie semnatura.
Art. 13. Ajutorul financiar acordat membrilor aderenti în baza prezentului regulament este, în totalitate, nerambursabil.Din fondul financiar destinat SFIC, nu se acorda împrumuturi, indiferent de situatiile considerate solicitatoare. Toti membrii activi si simpatizanti ai L.O.M.M. sunt membrii SFIC.

CAPITOLUL III
MEMBRI-DREPTURI SI ÎNDATORIRI
Art. 14. Persoana fizica care solicita înscrierea în L.O.M.M., devine membru cotizant la SFIC si este obligata sa achite lunar cotizatia perceputa, fara a crea pauze mai mari de trei luni calendaristice la depunere.
Art. 15. Membri cotizanti ai L.O.M.M., beneficiaza de ajutor financiar dupa sase luni calendaristice, derulate de la începutul lunii în care a fost luat în evidenta. Perioada de sase luni este considerata a fi destinata acumularii de fond, persoana în cauza neparticipând la ajutoarele acordate în acest timp.
Art. 16. Fiecare membru cotizant, depasind perioada de sase luni, derulata de la începutul lunii în care s-a operat înscrierea, are dreptul sa primeasca ajutor financiar nerambursabil.Ajutorul financiar se acorda în cel mult 48 ore, derulate de la momentul anuntarii situatiei ce impune acordarea ajutorului.Pentru cazurile specificate de art. 17 lit. “a “, “b “,“c “si “f “, ajutorul financiar se acorda fara a se lua în calcul perioada de sase luni de la înscriere.

CAPITOLUL IV
SITUATIILE ÎN CARE SE ACORDA AJUTORUL FINANCIAR SI MODUL DE ACORDARE A ACESTEIA
Art. 17. Ajutorul financiar nerambursabil se acorda membrilor cotizanti la SFIC, în urmatoarele situatii:
a) decesul membrului cotizant sau a persoanelor din familia sa ( sotie si copii, indiferent de vârsta, care se afla în îngrijirea familiei – necasatoriti, fara serviciu sau handicapati);
b) decesul parintilor sau socrilor;
c) accidente, care, indiferent de natura lor, duc la pierderea partiala sau totala a capacitatii de munca;
d) casatorie;
e) nastere;
f) probleme urgente de natura medicala, specifice numai membrului cotizant;
g) sprijinirea financiara a copiilor membrilor L.O.M.M. ce participa la concursuri nationale si internationale în diferite domenii.
Art. 18. În situatia decesului unui membru cotizant, ajutorul financiar se acorda familiei de catre unul din membrii Comitetului Director. Daca situatia nu permite prezenta acestuia, ajutorul se poate acorda prin reprezentantul unitatii celui decedat sau prin o alta persoana, desemnata de Comitetul Director.
Art. 19. În cazul decesului parintilor sau a socrilor membrului cotizant, ajutorul financiar se poate ridica si prin reprezentantul unitatii.Valoarea acestui ajutor, este de 50 % din valoarea ajutorului acordat pentru situatiile specificate de art. 17 lit. “ a “.
Art. 20. Cuantumul sumelor acordate în scopul ajutorului financiar, se stabileste trimestrial, de catre Colegiul L.O.M.M. proportional pe categorii de membrii. Analiza sumelor posibile a se acorda, va avea la baza numarul membrilor cotizanti, statistica evolutiei cazurilor solicitatoare de ajutor financiar si valoarea fondului financiar destinat SFIC.Cuantumul sumelor aprobate a se acorda în urmatoarele sase luni vor fi aduse la cunostinta membrilor cotizanti, prin intermediul reprezentantilor din Comitetul Director si directionalului din unitate.
Art. 21. Actele doveditoare pe care solicitantul de ajutor financiar este obligat sa le prezinte si timpul optim de prezentare a acestora, în functie de natura solicitarii sunt:
a) Pentru cazurile specificate de art. 17 lit. “a” si “b”:
- certificat de deces:
- certificatul de casatorie ( numai în cazul decesului sotiei sau a socrilor ):
- declaratie ( în cazul când parintii sau socrii, care l-au întretinut pe membru cotizant sau pe sotia acestuia, nu sunt cei naturali, acestia aflându-se împreuna prin recasatorire );
- certificatul de nastere ( în cazul decesului copiilor, iar daca copilul decedat era handicapat, si certificatul care atesta aceasta stare medicala ).
Actele solicitate se prezinta în copie xerox, la completarea formularului de primire a ajutorului. În cazul în care ajutorul a fost acordat înaintea completarii formularului, acordarea fiind impusa de situatia solicitantului, actele se vor prezenta în maximum 30 zile de la anuntarea decesului.
b) Pentru cazurile prevazute de art. 17 lit. “c”, se prezinta urmatoarele documente :
- certificatul medical eliberat de comisia constatatoare a pierderii capacitatii partiale sau totale de munca;
- certificatul medical ce atesta situatia valida în urma revizuirii de catre o comisie de medici specialisti în domeniul invocat.
Actele se prezinta personal sau prin reprezentant (numai daca cel în cauza este netransportabil). Suma se achita numai dupa prezentarea documentelor solicitate.
c) Pentru cazul prevazut de art. 17 lit.”d” actul solicitat este certificatul de casatorie (în copie xerox). Suma se acorda, dupa prezentarea documentului, numai persoanei în cauza.
d) Pentru cazul prevazut de art. 17 lit. “e” actul solicitat este certificatul de nastere al copilului (în copie xerox). Suma se acorda, dupa prezentarea documentului, numai persoanei în cauza.
e) Pentru cazul prevazut de art. 17 lit. “f”, actul solicitat este certificatul eliberat de comisia de medici specialisti în domeniul invocat, de unde trebuie sa reiasa necesitatea interventiei medicale urgente. Daca persoana în cauza nu se poate deplasa la sediul ligii, fiind internat sau netransportabil, actul solicitat poate fi adus de un reprezentant sau o alta persoana din familie. Acordarea ajutorului este posibila numai dupa prezentarea documentului.
f) Pentru cazul prevazut de art. 17 lit. “g”, actul solicitat este adeverinta eliberata de institutia ce organizeaza aceste concursuri.Art. 22. Indiferent de cazurile prevazute de art. 19, ajutorul financiar se va acorda dupa completarea formularului tipizat si a cuponului de primire a sumei. Exceptie de la aceasta regula, o pot face numai cazurile enuntate de art. 17 lit. “a” si “b”, pentru care formularul si cuponul de primire a sumei, se va putea completa în maxim 30 zile de la primirea ajutorului.

CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE
Art. 23. Începând cu data de 1 august 1999 intra în vigoare “Regulamentul privind functionarea sistemului financiar de întrajutorare camaradereasca.”
Art. 24. Pentru toate cazurile solicitatoare de ajutor financiar, cel îndreptatit sa-l primeasca este obligat sa anunte Comitetul Director în cel mult 30 de zile de la producerea evenimentului. Depasirea termenului de 30 de zile, indiferent de natura întârzierii, duce la imposibilitatea acordarii ajutorului financiar.